Tuesday, March 15, 2016

                                                     
                                                 പിച്ചക്കാരൻ


പിച്ചക്കാരനാണ്
തീവണ്ടിയിൽവച്ച്  കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും
അല്ലെങ്കിൽ തെരുവിൽ
എനിക്ക് ആരുമില്ല

ജീവിതം  ഇഷ്ടമാണ്
ആത്മഹത്യ
മനസിലാകുന്നില്ല

ആളുകളെ കാണുന്നത് എത്ര രസമാണ്
കാക്കകളും പട്ടികളും എലികളും ഈ തെരുവിലുണ്ട്

കൂട്ടായിട്ടൊരുത്തിയുണ്ടായിരുന്നു
ചെവികേട്ടുകൂടാ
എപ്പോഴും വഴക്കുകൂടും
കാമവും കൂടും
പിന്നീട് അവൾ പോയി
ആരോ കൊന്നെന്ന് കേട്ടു

ഗതികേട് നോക്കൂ
പിച്ചക്കാരിയായി ജീവിക്കുക
അതിൽപ്പരം താഴ്ച്ചയുണ്ടോ?

ഇക്കാലത്ത് ആരും കൊല്ലപ്പെടാം

എനിക്ക് ഒരു കാലില്ല
നേരേനിൽക്കാൻ പ്രയാസമാണ്
ഈ വടിയ്ക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്

ഈയിടെയായി കടത്തിണ്ണയിലാണ്  ഉറങ്ങുക
ഒരു പട്ടി   
ഉറങ്ങുന്ന നേരത്ത് എവിടന്നോ വരും
അടുത്തുകിടക്കും
എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്
വരുന്നത്

എവിടെത്തിരിഞ്ഞാലും പോലീസാണ്
പേടിയാണ്

തെരുവിൽ മിക്കവാറും ജാഥകളുണ്ട്
സമരങ്ങൾ
പന്തംകൊളുത്തി പ്രകടനങ്ങൾ
ഭൂമിയില്ലാത്തവരുടെ നിലവിളി
അധികാരത്തിന് പുറത്തുള്ളവരുടെ ചരിത്രം


എന്തെങ്കിലും തിന്നണം 
ആകാശത്തിനുകീഴിൽ
ഉറങ്ങണം
എനിക്കതേയുള്ളു

സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്
രാവിലെയാകുമ്പോൾ മറന്നുപോകും

എത്രയോ നല്ല ആളുകളുണ്ട്
പിച്ചതന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി അവരെ നോക്കാൻ തോന്നും 

പക്ഷേ  കവിത എഴുതിയ ആളെ പിടികിട്ടുന്നില്ല
തീവണ്ടിയിൽ വച്ച് ഒരിക്കലേ കണ്ടിട്ടുള്ളു
ഒരുകാശും തന്നില്ല 
ഏതോ ലോകത്ത് മറന്നിരിപ്പാണ്
ഒരു പുസ്തകം തുറന്നപടി
മടിയിലിരിപ്പുണ്ട്

ഒരുപാടുനേരം കൈ നീട്ടിയത് വെറുതേ
ഒന്നുനോക്കിയേ ഇല്ല
ഓരോതരം മനുഷ്യർ അല്ലേ?

Monday, August 30, 2010

B !½o

B !½o \olºtj uÝio®

FuÃn?w !ul ecISdn»I;w \olº;w \oltðhoêI;w

~iI;tant·bnbo

B !½o Cçè

B !½otb RnÌw uÝio»oçè

IncWw B !½o FÁodnWm Ppeo»Hw CçÁHw IoSÁHw Ht·

B!½o BWnuWn?t]BnuWn?

NoduÃn³ B®!½o

NoduÃn³ t]®!½o

B !½o HÊbnboçè

B !½o FÁodoçÁm No^w ec®

B No^º³

Ft IeoXIjnbo Rn° DcetÃâ¿o

AXnWm Ft IeoXI³

B !½o CÁoÈ

No^º³ an^®¾m

Aetb IeoXIjn·n° C\oÆw u\cwueWw

10 h|Ðw

Hç !kÆtS Xpc¿m ]oleotIn=uÄn³

h|Ðw !k FÁn !k eojotInÉnw

Gt ]oleoÆw ej±»Æw !Áo° !l¿nboçè

!Áolºobn² uXnåIcbotd¿nw

AeotSt !jo,Ad·m,ap°]oâ¿w

ej±ÁuÃn³ Rn° B uXnSot IcboëtS

Xnuknåu]nbo

]nlt·åIjo² XdXÈo

CÈo&½º³·oSboëtS

ej=ISÁm

Iê¹o\oSbo² alÁm

AXm edob Hç uXn½otd¿o

AeotS Rn° !jo®

HWoI³ Ad·o

ap°]oSo®

IeoXtb?Xo

uXnåIcboëtS ]otÁÆw Rn°u]nbo

uXntSnç !kbo² AdoÆè

!kubntSnÃw Rn° u]nboÈ

uXnâI;tS Ieo an^anWm Rn°.

Ieo

h|Ðw uXnâI³ FÁe eojotIn=è

Google

Elephant

The elephant in the forest

Is the fish in the water

Fish is caught from the water

Water remains in tact

Elephant is caught from the forest

Forest is left in tact

Fish is turned into curry fried

Elephant is made to lift logs

It is caparisoned and paraded in the festival

The water only going on moving

The forest smuggled by the elephant burst out

Men flew, scream

The elephant in the forest is not the fish in the water

Translated by K.Sachidanandan

Google

A Letter to Malayalam Poetry

Met you on the river one day,
Sat together for quite a while.
The river has a window, you said,
Through it I will fly away.
Kept remembering what you said
Even after I left you to reach my village.
If the river has a window, it must be a house;
If you wanted to fly away, it must be a jail.
I live among the poor,
In a hutment just like theirs.
Eat what I get.
Have to fetch water from afar,
Hear father calling me a dog.
Have to clear mother’s shit and piss.
Tins, sandals, bottles, paper,
My job is to pick and sell them all
People call me rag-picker,
Carriages refuse my knapsack.
Yet I called you.
You didn’t come.
I know your people:
Those like big buildings.
They locked you up
In stanzas and metres.
You saw the world through a hole,
Tripped and fell against household things.
Won’t forget the way you looked at me
As, decked in silks and smiles,
you sped away to the temple in a car.
Tired of it all, eh?
A girl may long
to see the woods,
to sleep in a thatched hut,
to wade through filth and slush.
She will burn in the sun,
catch a fever in the rain.
What you want is freedom, right?
That is all we have:
You can say what you like,
can bathe in the brook,
can chirp with the wagtails
visiting the compound,
can sit on a mat on the veranda.
Mother and father will
keep you company.
I will come rushing after work.
Can lie down on a supper
of gruel and sprouts
or just watch the sky.
Owl hoots should scare you,
Then I will cover you with love.

Translated by K.sachidanandan


When we part

When we talk about

Parting from the house

Mother said:

Everyone has his or her own affairs

This place has to be sold and divided among

The youngest daughter has to be married and sent out

Elder son left home long, long ago

Younger has reached nowhere

You too will go

Where shall we go in this old age?

We shall be dead and gone soon

Younger sister threads the needle

My daughter has been served rice

by her mother

she comes in between and touches me

I said:

Mother we too will part

And later die

Never will we unite in such a house

Any longer

Shall we later ever meet anywhere?

Now the child runs around us

Ajay sekhar

Group photo

Group photo

Tomorrow is the social and the group photo

Don’t forget to turn up

I have paid the money

We have to stand close to each other

Says one girl

The readers may think

It happened in college years back

Fine ,you can think so

Had a life estranged

From every one in every way

So I just went underground

To my limited shelters

What do you think?

Some complex

How does a poor,low caste fellow,

Dark to boot,live in kerala

Have you an idea?

Yes this is the experience of different people, in different places

Including that of woman

Don’t always read it as mine

That’s why I said

It does’nt have to be college

If it is,

We can strike work together,

Study together

But mind you I will disappear once in a while?

Haven’t you seen those who disappear once in a while?

She shows me the photo

One who stalked her is standing

Just behind her

Of her own caste

It’ because of this decease

He chose to stand there itself

You can remove him

And have my picture there instead

Time has changed

I am not doing that

There is a cursed life some Malayalees live all along

Translated by K.sachidanandan

Google

Google

Tuesday, May 25, 2010

The Mole


I know a girl
Who has a big mole on her right cheek.
She lived some distance away
By the hillside with cashew trees.
Whenever she passed along the alleyway
By the side of my home
I would look at her, removing that mole.
She would pass on, head bent.
Isn’t she the daughter of that
Woodcutter, she has no friends—said Mother.
Later, a woodcutter married her away
And she got a family and children.
There are no cashew trees there now.
Someone said
That there was something missing in my poems.
Isn’t it the problem of a big mole?
I asked. Translated by: A.J.Thomas.